Ricochet

YOUR OFFICE SOLUTION

Our Product

Our Project

01

หอประชุม

02

ครุภัณฑ์

03

ห้องพัก

All Project

ประวัติของเรา

   บริษัทไทยไทโยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เพื่อขายภายในประเทศ และส่งออกไปกว่า 25 ประเทศทั่วโลก อาทิสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น โดยมีสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากเหล็ก เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากไม้ปาร์ติเกิ้ล เก้าอี้ โซฟาสำนักงาน และตู้เซฟนิรภัย

นอกจากนี้บริษัทเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนา สินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็กถอดประกอบได้ (Knockdown Steel Furniture) โดยได้พัฒนาและจดสิทธิบัตรการใช้ Connector แทนการใช้เครื่องมือช่างสำหรับการประกอบสินค้าด้วยระบบ RTA (Ready to Assembly) ที่พร้อม สะดวก สำหรับลูกค้า สามารถประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ง่ายด้วยตนเอง และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

วิสัยทัศน์ของเรา

   ไทยไทโยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งใน และต่างประเทศ เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่มีทักษะความสามารถ ภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีม ด้วยความเปียมสุข และมีจริยธรรม

รับประกันคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล

บริษัท ไทยไทโย จำกัด